Boróka Base fakonzerváló alapozó

Boróka Base fakonzerváló alapozó: Rovarkárosítás, esztétikai és szerkezeti gomba kártevők, szürkepenész, kékgombák, korhasztó gombák elleni megelőzésre.

Gyártó:

Leírás

Boróka Base fakonzerváló alapozó

Ecsettel és mártással lehet felhordani, viszont nem szabad szórni. Kültéren, vagy olyan fafelületek melyek fokozott nedvességnek vannak kitéve használható impregnálásra. Nem alkalmas játékok, és élelmiszerrel érintkező fafelületek védelmére.

Rovarkárosítás, esztétikai és szerkezeti gombakártevők, szürkepenész, kékgombák, korhasztó gombák elleni megelőzésre, vagy a már kialakult fertőzés megszüntetésére szolgáló, oldószeres impregnáló alapozó.

Száradási idő 24 óra (a hőmérséklet és a páratartalom függvényében).
Tárolás 5-25°C között.
Minőségét megőrzi Eredeti, bontatlan csomagolásban, a gyártástól számított 24 hónapig.
Alkalmazás Ecsettel, mártással. Nem szabad szórni!
Higítás nem megengedett
Kiadósság 7-8 m2/l (a fa porozitásának függvényében)

Alkalmazási terület

Kültéri, vagy nedvességnek fokozottan kitett fafelületek pl.: faházak, kerítések, pergolák, ablakok, ajtók, fából készült szerkezetek impregnáló alapozására használható, amely biztosítja a fa hosszan tartó védelmét. Viszont nem alkalmazható játékokra, élelmiszerekkel és takarmányokkal közvetlenül érintkező fafelületekre.

Alkalmazás

Ecsettel, mártással. Nem szabad szórni!

Felhasználás

Használat előtt az alapozót alaposan fel kell keverni. A légszáraz fafelületet elő kell készíteni az alapozásra; csiszolni, portalanítani kell. A gyantát észter hígítóval, háztartási lakkbenzinnel el kell távolítani. Az alapozót ecsettel lehet felhordani. Az alapozónak be kell szívódnia a fába. A száradást követően a felület a Poli-Farbe fabevonó festékeivel, lazúrjaival átfesthető. Az alapozott fát nem szabad csiszolni! Amennyiben ez szükséges, akkor az első réteg átvonó festék száradását követően, – annak eltávolítását kerülve – csiszolható, finomítható a felület. 5 °C alatti hőmérsékleten nem javasoljuk a festést! A korábban festett fafelület a festékréteg teljes eltávolítása után alapozható. A szerszámok a munkavégzést követően kevés lakkbenzinnel elmoshatók. Az így nyert mosófolyadék biocid tartalma kezeletlen fafelületre felhordva hasznosul, de nem nyújt teljes értékű védelmet. A fakonzerváló alapozó átlagos beltéri körülmények mellett történő használata nem indolokolt. Szerkezetileg erősen károsodott faanyagok esetében (fafúró rovarok, és korhasztó gombák) kérje ki a fertőzés megszüntetésében jártas szakértő véleményét! A használat során tartsa szem előtt, hogy biocid tartalmú készítményről van szó!

Összetétel

Kötőanyag, lakkbenzin, biocidok, adalékok.

Veszélyességi osztály

Tűzveszélyességi osztály: "Robbanásveszélyes."

Veszélyesanyag-tartalom

Szénhidrogének C10-C13, n-alkánok, izoalkánok, gyűrűs vegyületek < 2 % aromás tartalommal.

Biztonsági adatok

H304 Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet. H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz. EUH066 Ismétlődő expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja. EUH208 3-jód-2-propinil-butilkarbamátot és permetrint tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P210 Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás. P271 Kizárólag szabadban vagy jól szellőző helyiségben használható. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P301 + P310 + P331 LENYELÉS ESETÉN: azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz. TILOS hánytatni. P405 Elzárva tárolandó. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. Biocid hatóanyag: Permetrin 0,072%; 3-jód-2-propinil-butilkarbamát 0,5%; Tebukonazol 0,24%. A biztonsági adatlap kérésre hozzáférhető.

Hol vásárolhatom meg?

locator button

Kiszállítás

További információk

Termék adatok: Boróka Base fakonzerváló alapozó

Kiadósság

7-8 m2/l

Kiszerelés

,

Szín

színtelen

Bolt információ

Bolt információ

A belépés és a regisztráció átmenetileg le lett tiltva.
Compare items
  • Total (0)
Compare
preloader